INFORMACJA NT. ZBIERANIA I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ KRAFT PUBLISHING SP. Z O.O. 

ADMINISTRATOR

 1. Administratorem danych osobowych jest KRAFT PUBLISHING spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-702), ul. Gwarna 7A zarejestrowana w KRS pod nr 0000783747 przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, NIP: 7831801143, REGON: 383198821. Dalej: Administrator, Kraft.
 2. Adres pocztowy to ul. Gwarna 7A, Poznań (61 – 702).
 3. Adres mailowy to redakcja@kraftmagazyn.pl.

 

CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Informacje na Twój temat, czyli Twoje dane osobowe (dalej: dane) uzyskaliśmy w związku z Twoją prośbą o dostarczenie utworów Krafta, aktywnością na stronie internetowej www.kraftmagazyn.pl lub w związku z transakcjami, których dokonałeś z Kraftem.
 2. Celem przetwarzania danych jest realizacja stosunków cywilnoprawnych, w tym stosunków gospodarczych, łączących Kraft z Tobą, a w szczególności:
 3. a) umożliwienie Kraftowi świadczenia usług informacyjnych, marketingowych i handlowych, w tym drogą elektroniczną;
 4. b) przekazywanie Tobie utworów Krafta i informacji, które rozpowszechnia;
 5. c) zapewnienie obsługi usług, umów i rozwiązywanie problemów technicznych;
 6. d) kontaktowanie się z Tobą i przekazywanie informacji o działalności Krafta oraz osób i podmiotów, z którymi Kraft współpracuje;
 7. e) realizacja powszechnych praw i obowiązków, które dotyczą Krafta w prowadzonej przez niego działalności.
 8. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania przez Krafta usług informacyjnych, marketingowych oraz handlowych, a w szczególności do:
 9. a) dostarczenia Tobie nieodpłatnie utworów i produktów Krafta;
 10. b) dokonywania sprzedaży utworów i produktów Krafta oraz zapewnienia realizacji czynności związanych z realizacją umową sprzedaży, w tym czynności płatniczych, wykonywanych również drogą elektroniczną;
 11. c) obsługi Twoich reklamacji lub próśb w przypadku, gdy takowe złożysz.
 12. Przetwarzanie danych odbywa się w celach wskazanych wyżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Krafta, którym jest:
 13. a) zapewnienie bezpieczeństwa usług, w tym świadczonych drogą elektroniczną;
 14. b) obsługa reklamacji i próśb;
 15. c) windykacja należności i prowadzenie postępowań administracyjnych, sądowych oraz pozasądowych;
 16. d) prowadzenie badań i analiz, w tym statystycznych, między innymi pod kątem funkcjonalności tej platformy handlowej, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
 17. e) przechowywanie danych w celach archiwalnych oraz zapewnienia ich rozliczalności.
 18. Jeżeli dokonujesz zakupu naszych utworów, pozyskanie Twoich danych jest nam niezbędne dla zrealizowania umowy, w związku z czym odmowa ich podania uniemożliwi Kraftowi jej wykonanie.

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Twoje dane osobowe przechowywane są przez Krafta przez czas niezbędny do wykonania wszelkich praw i obowiązków oraz dochodzenia roszczeń ze stosunków prawnych łączących Ciebie z Kraftem. Dane mogą być też przechowywane przez okres, w którym Kraft jest zobowiązany do ich zachowania na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Kraft może udostępnić Twoje dane osobowe podmiotom, z którymi współpracuje w prowadzeniu swojej działalności. Są to przede wszystkim podmioty zapewniające nam wsparcie techniczne, obsługę prawną oraz osoby tworzące dla Krafta części jego utworów.

 

TWOJE UPRAWNIENIA

 1. Przysługuje Ci prawo do żądania od Krafta dostępu do danych Ciebie dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 2. W przypadku gdy Twoje dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

………………………………………………, dn……………………………………r.

 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

       ….………………………………………………………

 

ZGŁOSZENIE INCYDENTU NARUSZENIA

OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

              Działając na podstawie art. 33 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym zgłaszam zajście incydentu naruszenia ochrony danych osobowych.

 

 1. Dane Administratora Danych osobowych

Kraft Publishing spółka z o.o.

 1. Gwarna 7A, 61-702 Poznań

NIP: 7831801143

REGON:  383198821

 1. Miejsce i dzień naruszenia

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 1. Kategoria i przybliżona liczba osób, których dane dotyczą

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 1. Kategoria i przybliżona liczba wpisów danych osobowych, których dotyczy naruszenie

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 1. Opis charakteru naruszenia danych osobowych

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 1. Możliwe konsekwencje naruszenia ochrony danych

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 1. Środki zastosowane w celu zminimalizowania ewentualnych negatywnych skutków naruszenia ochrony danych

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………..

[podpis osoby zgłaszającej naruszenie]

Pobierz

 

 

______________, dn. __________

Kraft Publishing Sp. z o.o.

 1. Gwarna 7A

61-702 Poznań

 

ŻĄDANIE NIEZWŁOCZNEGO USUNIĘCIA DANYCH OSOBOWYCH I WYCOFANIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Ja, niżej podpisany ____________________________________________________________

(adres)_______________________________________________________________________

(numer telefonu)_______________________________________________________________

(e-mail)______________________________________________________________________

na podstawie artykułu 7 i 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE niniejszym (proszę zaznaczyć jedno):

□ Cofam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych;

□ Żądam niezwłocznego usunięcia moich danych osobowych.

Niniejszy wniosek został zgłoszony na podstawie następujących okoliczności (proszę zaznaczyć odpowiednie):

□ moje dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

□ cofnęłam/cofnąłem zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust.2 lit. a), i nie ma innej postawy prawnej przetwarzania;

□ moje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

□ moje dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator

________________________

(podpis)

Pobierz

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI W KRAFT PUBLISHING SP. Z O.O.

Poznań, dnia 26.04.2019 r.

 

Niniejsza Polityka Bezpieczeństwa Informacji, zwana dalej Polityką, została sporządzona w celu wykazania, że dane osobowe są przetwarzane i zabezpieczone zgodnie z wymogami prawa, dotyczącymi zasad przetwarzania i zabezpieczenia danych w przedsiębiorstwie, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).

 

 

Definicje:

 1. Administrator Danych – KRAFT PUBLISHING spółka z o. o. z siedzibą w Poznaniu (61-702), Gwarna 7A zarejestrowana w KRS pod nr 0000783747 przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, NIP: 7831801143, REGON: 383198821, zwana dalej „Kraft Publishing”.
 2. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
 1. System informatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, przetwarzania informacji narzędzi programowych zastosowanych w celu przetwarzania danych.
 1. Użytkownik – osoba upoważniona przez Administratora Danych do Przetwarzania danych
 2. Zbiór danych – każdy uporządkowany zestaw danych o charakterze osobowym, dostępny według określonych kryteriów.
 3. Przetwarzanie danych – jakiekolwiek operacje wykonywane na Danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie w formie tradycyjnej oraz w systemach informatycznych.
 4. Identyfikator użytkownika –  ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych jednoznacznie identyfikujących osobę upoważnioną do przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym (Użytkownika) w razie Przetwarzania danych osobowych w takim
 5. Hasło – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, znany jedynie osobie, uprawnionej do pracy w systemie informatycznym (Użytkownikowi) w razie przetwarzania danych osobowych w takim systemie.
 6. Uwierzytelnianie – działanie, którego celem jest weryfikacja deklarowanej tożsamości podmiotu (Użytkownika).

 

 

I.       Postanowienia ogólne

 1. Polityka dotyczy wszystkich Danych osobowych przetwarzanych w KRAFT PUBLISHING spółka z o. o. z siedzibą w Poznaniu (61-702), Gwarna 7A, zarejestrowanej w KRS pod nr 0000783747 przez Sąd Rejonowy Poznań –  Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, NIP: 7831801143, REGON: 383198821, niezależnie od formy ich przetwarzania (przetwarzane tradycyjnie zbiory ewidencyjne, systemy informatyczne) oraz od tego, czy dane są lub mogą być przetwarzane w zbiorach danych.
 2. Polityka jest przechowywana w wersji elektronicznej oraz w wersji papierowej w siedzibie
 3. Polityka jest udostępniana do wglądu osobom posiadającym upoważnienie do przetwarzania danych osobowych na ich wniosek, a także osobom, którym ma zostać nadane upoważnienie do

przetwarzania danych osobowych, celem zapoznania się z jej treścią.

 1. Dla skutecznej realizacji Polityki Administrator Danych zapewnia:
  1. odpowiednie do zagrożeń i kategorii danych objętych ochroną środki techniczne i rozwiązania organizacyjne,
 1. kontrolę i nadzór nad Przetwarzaniem danych osobowych,
 2. monitorowanie zastosowanych środków
 1. Monitorowanie przez Administratora Danych zastosowanych środków ochrony obejmuje in. działania Użytkowników, naruszanie zasad dostępu do danych, zapewnienie integralności plików oraz ochronę przed atakami zewnętrznymi oraz wewnętrznymi.
 1. Administrator Danych zapewnia, że czynności wykonywane w związku z przetwarzaniem i zabezpieczeniem danych osobowych są zgodne z niniejszą polityką oraz odpowiednimi przepisami prawa.

II.     Dane osobowe przetwarzane u administratora danych

 1. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora Danych gromadzone są w zbiorach
 2. Administrator danych nie podejmuje czynności przetwarzania, które mogłyby się wiązać z poważnym prawdopodobieństwem wystąpienia wysokiego ryzyka dla praw i wolności osób. W przypadku planowania takiego działania Administrator wykona czynności określone w art. 35 i nast. RODO.
 1. W przypadku planowania nowych czynności przetwarzania Administrator, dokonuje analizy ich skutków dla ochrony danych osobowych oraz uwzględnia kwestie ochrony danych w fazie ich
 2. Administrator danych prowadzi rejestr czynności
 • Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe uzyskiwane są przez administratora w związku z użytkowaniem utworów Kraft Publishing, aktywnością na stronie internetowej www. kraftmagazyn.pl lub w związku z podjętymi transakcjami, których stroną jest administrator.
  2. Celem przetwarzania danych jest realizacja stosunków cywilnoprawnych, w tym stosunków gospodarczych, a w szczególności:
  3. a) umożliwienie Kraft Publishing świadczenia usług informacyjnych, marketingowych i handlowych, w tym drogą elektroniczną;
  4. b) przekazywanie utworów Kraft Publishing i informacji, które rozpowszechnia;
  5. c) zapewnienie obsługi usług, umów i rozwiązywanie problemów technicznych;
  6. d) rozpowszechnianie informacji o działalności Kraft Publishing oraz osób i podmiotów, z którymi Kraft Publishing współpracuje, kontakt z jego odbiorcami;
  7. e) realizacja powszechnych praw i obowiązków, które dotyczą Kraft Publishing w prowadzonej przez niego działalności.
  8. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania przez Kraft Publishing usług informacyjnych, marketingowych oraz handlowych, a w szczególności do:
  9. a) nieodpłatnego dostarczenia utworów i produktów Krafta;
  10. b) dokonywania sprzedaży utworów i produktów Kraft Publishing oraz zapewnienia realizacji czynności związanych z realizacją umową sprzedaży, w tym czynności płatniczych, wykonywanych również drogą elektroniczną;
  11. c) obsługi reklamacji lub próśb;
  12. Przetwarzanie danych odbywa się w celach wskazanych wyżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Kraft Publishing, którym jest:
  13. a) zapewnienie bezpieczeństwa usług, w tym świadczonych drogą elektroniczną;
  14. b) obsługa reklamacji i próśb;
  15. c) windykacja należności i prowadzenie postępowań administracyjnych, sądowych oraz pozasądowych;
  16. d) prowadzenie badań i analiz, w tym statystycznych, między innymi pod kątem funkcjonalności tej platformy handlowej, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
  17. e) przechowywanie danych w celach archiwalnych oraz zapewnienia ich rozliczalności.
  18. Dokonanie zakupu utworów Kraft Publishing wymaga pozyskania danych osobowych niezbędnych dla zrealizowania umowy. Odmowa podania tych danych uniemożliwi jej wykonanie.

IV.    Obowiązki i odpowiedzialność w zakresie zarządzania bezpieczeństwem

 1. Wszystkie osoby zobowiązane są do przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i zgodnie z ustaloną przez Administratora Danych Polityką Bezpieczeństwa, Instrukcją Zarządzania Systemem Informatycznym, a także innymi dokumentami wewnętrznymi procedurami związanymi z Przetwarzaniem danych osobowych w Kraft Publishing.
 2. Wszystkie dane osobowe w Kraft Publishing są przetwarzane z poszanowaniem zasad przetwarzania przewidzianych przez przepisy prawa:
 • W każdym wypadku występuje chociaż jedna z przewidzianych przepisami prawa podstaw dla przetwarzania danych.
 • Dane przetwarzane są rzetelnie i w sposób przejrzysty.
 • Dane osobowe zbierane są w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami.
 • Dane osobowe są przetwarzane jedynie w takim zakresie, jaki jest niezbędny dla osiągnięcia celu przetwarzania danych.
 • Dane osobowe są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane.
 • Czas przechowywania danych jest ograniczony do okresu ich przydatności do celów, do których zostały zebrane, a po tym okresie są one anonimizowane bądź usuwane.
 • Wobec osoby, której dane dotyczą, wykonywany jest obowiązek informacyjny zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO.
 • Dane są zabezpieczone przed naruszeniami zasad ich ochrony.
 1. Administrator danych nie przekazuje osobom, których dane dotyczą, informacji w sytuacji, w której osoba, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami, lub też udzielenie takich informacji okazuje się niemożliwe lub wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku (art. 14 ust 5 pkt a i b RODO).
 2. Za naruszenie lub próbę naruszenia zasad przetwarzania i ochrony Danych osobowych uważa się w szczególności:
  • naruszenie bezpieczeństwa Systemów informatycznych, w których przetwarzane są dane osobowe, w razie ich przetwarzania w takich systemach;
 • udostępnianie lub umożliwienie udostępniania danych osobom lub podmiotom do tego nieupoważnionym;
 • zaniechanie, choćby nieumyślne, dopełnienia obowiązku zapewnienia danym osobowym ochrony;
 • niedopełnienie obowiązku zachowania w tajemnicy Danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia;
 • przetwarzanie Danych osobowych niezgodnie z założonym zakresem i celem ich zbierania;
 • spowodowanie uszkodzenia, utraty, niekontrolowanej zmiany lub nieuprawnione kopiowanie Danych osobowych;
 • naruszenie praw osób, których dane są przetwarzane.
 1. W przypadku stwierdzenia okoliczności naruszenia zasad ochrony danych osobowych Użytkownik zobowiązany jest do podjęcia wszystkich niezbędnych kroków, mających na celu ograniczenie skutków naruszenia i do niezwłocznego powiadomienia Administratora Danych,
 2. Do obowiązków Administratora Danych w zakresie zatrudniania, zakończenia lub zmiany warunków zatrudnienia pracowników lub współpracowników (osób podejmujących czynności na rzecz Administratora Danych na podstawie innych umów cywilnoprawnych) należy dopilnowanie, by:
  • pracownicy byli odpowiednio przygotowani do wykonywania swoich obowiązków,
  • każdy z przetwarzających Dane osobowe był pisemnie upoważniony do przetwarzania zgodnie z „Upoważnieniem do przetwarzania danych osobowych” – wzór Upoważnienia stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej Polityki Bezpieczeństwa,
  • każdy pracownik zobowiązał się do zachowania danych osobowych przetwarzanych w Kraft Publishing w tajemnicy. „Oświadczenie i zobowiązanie osoby przetwarzającej dane osobowe do zachowania tajemnicy” stanowi element „Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych”.
 3. Pracownicy zobowiązani są do:
  • ścisłego przestrzegania zakresu nadanego upoważnienia;
  • przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami;
  • zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia;
  • zgłaszania incydentów związanych z naruszeniem bezpieczeństwa danych oraz niewłaściwym funkcjonowaniem systemu.

 

V.     Obszar przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe przetwarzane są na terenie siedziby Kraft Publishing sp. z o. przy ul. Gwarnej 7A w Poznaniu,
 2. Dodatkowo obszar, w którym przetwarzane są Dane osobowe, stanowią wszystkie komputery

przenośne oraz inne nośniki danych znajdujące się poza obszarem wskazanym powyżej.

 

VI.    Określenie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przetwarzanych danych

 1. Administrator Danych zapewnia zastosowanie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia poufności, integralności, rozliczalności i ciągłości Przetwarzanych
 2. Zastosowane środki ochrony (techniczne i organizacyjne) powinny być adekwatne do stwierdzonego poziomu ryzyka dla poszczególnych systemów, rodzajów zbiorów i kategorii danych, Środki obejmują:
  • Ograniczenie dostępu do pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe, jedynie do osób odpowiednio upoważnionych. Inne osoby mogą przebywać w pomieszczeniach wykorzystywanych do przetwarzania danych jedynie w towarzystwie osoby upoważnionej.
 • Zamykanie pomieszczeń tworzących obszar Przetwarzania danych osobowych określony w pkt IV powyżej na czas nieobecności pracowników, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 • Wykorzystanie zamykanych szafek i sejfów do zabezpieczenia dokumentów.
 • Wykorzystanie niszczarki do skutecznego usuwania dokumentów zawierających dane osobowe.
 • Ochronę sieci lokalnej przed działaniami inicjowanymi z zewnątrz przy użyciu sieci firewall.
 • Wykonywanie kopii awaryjnych danych na serwerze należącym do Administratora Danych
 • Ochronę sprzętu komputerowego wykorzystywanego u administratora przed złośliwym oprogramowaniem przy użyciu renomowanego oprogramowania antywirusowego.
 • Zabezpieczenie dostępu do urządzeń komputerowych przy pomocy haseł dostępu zmienianych z częstotliwością co 60 dni i składających się z minimum 10 znaków, zawierającego duże i małe litery, cyfry i minimum jeden znak specjalny np.: @,#,^
 • Wykorzystanie szyfrowania danych przy ich transmisji.

 

VII.  Naruszenia zasad ochrony danych osobowych

 1. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych Administrator dokonuje oceny, czy zaistniałe naruszenie mogło powodować ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.
 1. W sytuacji, w której zaistniałe naruszenie mogło powodować ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, Administrator zgłasza fakt naruszenia zasad ochrony danych organowi nadzorczemu bez zbędnej zwłoki – jeżeli to wykonalne, nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia. Wzór zgłoszenia określa załącznik nr 3 do niniejszej
 2. Jeżeli ryzyko naruszenia praw i wolności jest wysokie, Administrator zawiadamia o incydencie także osobę, której dane dotyczą.

VIII. Powierzenie przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator Danych Osobowych może powierzyć przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi wyłącznie w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, zgodnie z wymogami wskazanymi dla takich umów w art. 28 RODO.
 1. Przed powierzeniem przetwarzania danych osobowych Administrator w miarę możliwości uzyskuje informacje o dotychczasowych praktykach procesora dotyczących zabezpieczenia danych osobowych.

 

IX.  Przekazywanie danych do państwa trzeciego

W celu świadczenia przez nas naszych usług oraz ich ulepszania i analizy posiłkujemy się także usługami i narzędziami innych podmiotów. Podmioty te realizują określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

Poniżej przedstawiamy wybrane informacje na temat wykorzystywanych przez nas usług i narzędzi, o których powinieneś wiedzieć w zakresie związanym z ochroną Twoich danych osobowych:

u.     Google Analitycs

W naszych serwisach używamy narzędzia Google Analitycs dostarczanego przez Google Inc. („Google”) z siedzibą w USA. Jest to usługa webanalityczna, która jest wykonywana przez Google (Google jest tutaj procesorem) na naszą rzecz przy wykorzystaniu plików cookies. Informacje

wytworzone przez pliki cookie na temat Twojego korzystania z Serwisu, których opis znajdziesz tu: https://policies.google.com/privacy?hl=pl, są przekazywane i zapisywane na serwerze Google w USA. W naszych serwisach aktywowano anonimizację adresów IP, która powoduje wcześniejsze skrócenie adresów IP użytkowników Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w

innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko wyjątkowo przekazywany będzie pełny adres IP do serwera Google w USA i tam skracany.

Anonimizacja następuje bezpośrednio po odebraniu danych, jeszcze przed ich zapisaniem. Na nasze zlecenie Google będzie wykorzystywał pozyskane informacje w celu weryfikacji korzystania przez Ciebie z naszych usług, tworzenia raportów o ich funkcjonalności i w celu świadczenia dodatkowych usług na naszą rzecz związanych z korzystaniem z usług cyfrowych lub Internetu, w szczególności raportów Google Analytics dotyczących świadczonych usług według kryteriów demograficznych i zainteresowań. Adres IP przekazywany przez twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie połączony z innymi danymi Google.

 

Informujemy, że możesz zapobiec zapisywaniu danych, które zostały pozyskane przy pomocy

cookie oraz danych (w tym również adres IP) związanych z korzystaniem ze strony internetowej przez Google, jak również zapobiec przetwarzaniu takich danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie dostępnej pod następującym linkiem wtyczki przeglądarki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl lub na stronie https://marketingplatform.google.com/about/ (informacje ogólne na temat Google Analytics i ochrony danych). Pragniemy zauważyć, że na tej stronie został dodany kod zapewniający rejestrowanie wyłącznie zanonimizowanych adresów IP (maskowanie adresów IP).

 

v.    Piksel Facebooka

Do mierzenia skuteczności reklamowania naszych Serwisów za pośrednictwem platformy Facebook oraz optymalizacji pojawiających się tam naszych reklam korzystamy z Piksela Facebooka. Jest to narzędzie, które pomaga nam mierzyć skuteczność reklam na podstawie analizy działań

podejmowanych przez użytkowników w naszych Serwisach. Dane z piksela wykorzystujemy w poniższym zakresie:

 1. emisja reklam wśród właściwej grupy odbiorców,
 2. tworzenie grup odbiorców reklam,
 3. analizowanie tego, co zdarzyło się w wyniku kliknięcia w reklamę,
 4. używania innych narzędzi reklamowych

 

Informacje o danych zbieranych przez naszego partnera znajdziesz tutaj: https://www.facebook.com/business/gdpr#faqs , w zakładce „Jakie dane gromadzi piksel?”.

 1. Śledzenie konwersji i tag remarketingowy Google AdWords

Do mierzenia skuteczności reklamowania naszych Serwisów za pośrednictwem platformy Google AdWords oraz optymalizacji pojawiających się tam naszych reklam wykorzystujemy śledzenie

konwersji i remarketing. Są to narzędzia, dzięki którym dowiadujemy się, co się stało po interakcji Klienta z reklamą – czy zakończył działanie, które określiliśmy jako wartościowe. To pozwala nam

optymalizować prowadzone przez nas w obrębie platformy Google AdWords działania promocyjne. Z użyciem narzędzi:

 1. widzimy, jakie słowa kluczowe, reklamy, grupy reklam i kampanie najskuteczniej przyciągają wartościowe działania klientów,
 2. znamy swój zwrot z inwestycji (ROI) w reklamę i podejmujemy przemyślane decyzje związane z wydatkami na reklamy,
 1. automatycznie optymalizujemy prowadzone kampanie pod kątem naszych celów  biznesowych,
 1. widzimy, ilu klientów wchodzi w interakcję z naszymi reklamami na jednym urządzeniu lub w przeglądarce, a dokonuje konwersji na innym,
 2. możemy wyświetlać reklamy AdWords osobom, które odwiedziły nasze Informacje o danych przetwarzanych przez naszego partnera znajdziesz tutaj: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl https://support.google.com/adwords/answer/93148?hl=pl&ref_topic=3119146

X.    Postanowienia końcowe

Za niedopełnienie obowiązków wynikających z niniejszego dokumentu pracownik ponosi

odpowiedzialność na podstawie Kodeksu pracy, Przepisów o ochronie danych osobowych oraz Kodeksu karnego w odniesieniu do danych osobowych objętych tajemnicą zawodową.

Polityka Cookies

 

 1. Plik Cookies to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie Klienta (zazwyczaj na twardym dysku). Przechowuje się w nim informacje, których Serwis może potrzebować, aby dostosować się do sposobów korzystania z niego przez Klientów i aby zbierać dane statystyczne dotyczące Serwisu, np. na temat tego, które strony były odwiedzane, jakie elementy są pobierane, oraz dane o nazwie domeny dostawcy usług internetowych czy kraju pochodzenia osoby odwiedzającej.

 

 1. Cookies wykorzystywane są także w celach statystycznych w odniesieniu do Serwisu.

 

Ciasteczko Rodzaj Opis
_utma stałe Unikalny identyfikator domeny (czasami nazywany haszem), który (jak sama
nazwa wskazuje) jest unikalny dla każdej witryny
_utmb stałe Odpowiedzialne za przechowywanie informacji na temat danej odwiedziny
_utmc sesyjne Współpracuje z _utmb i jego zadaniem jest ustalenie, czy należy rozpocząć
śledzenie nowej odwiedziny, czy też zbierane dane powinny zostać zaliczone do
starej
_utmz stałe Zawiera informację na temat źródeł odwiedziny
_utmv stałe Pojawia się ono tylko wtedy, kiedy na witrynie jest stosowane śledzenie
niestandardowych zmiennych

 

 

 1. Pliki cookies wykorzystywane przez Administratora nie są szkodliwe dla komputerów Klientów, w związku z czym zaleca się niewyłączanie funkcji obsługi plików Cookies.

 

 1. W Serwisie używane są następujące rodzaje plików Cookies:

 

 • Cookies sesyjne przechowywane są na urządzeniu użytkownika do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej.

 

 • Cookies stałe przechowywane są przez zdefiniowany czas, który określany jest przez parametr zawarty w pliku cookie.

 

Użytkownik dysponuje możliwością ręcznego usunięcia wszystkich lub wybranych plików Cookies.

 

 

 1. Do wykorzystywanych przez Serwis plików Cookies należą:

 

Google Analytics: _ga

 

_gat _gid

 

Oprogramowanie ShopGold:

 

eGold

 

 

 1. Klient jest uprawniony do zablokowania lub usunięcia plików Cookies przechowywanych w pamięci komputera. Sposób usunięcia różni się w zależności od używanej przeglądarki internetowej. Informacje o sposobie usunięcia Cookies powinny się znajdować w zakładce „Pomoc” wybranej przeglądarki internetowej. Możliwe jest również skorzystanie z poniższego schematu:

 

 1. Przeglądarka Mozilla Firefox: Firefox -> Opcje -> Opcje -> Prywatność i bezpieczeństwo,

 

 1. Przeglądarka Internet Explorer: Narzędzia -> Opcje internetowe -> Prywatność,

 

 1. Przeglądarka Google Chrome: Ustawienia -> Pokaż ustawienia zaawansowane -> Ustawienia treści.

 

 1. Przeglądarka Opera: Ustawienia -> Prywatność i bezpieczeństwo

 

 1. Administrator korzysta ponadto ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego do liczenia osób odwiedzających Serwis oraz do oceny jego możliwości technicznych i istniejących możliwości uproszczenia funkcjonowania Serwisu.